Svenska osteoporossällskapets årsmöte samt föreläsning om det nya vårdförloppet om osteoporos

Datum/Tid
Datum - 19/3, 2021
12:00 - 13:00


Svenska osteoporossällskapet inbjuder härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2020 samt direkt i anslutning en föreläsning om det nya vårdförloppet för osteoporos.

Ytterligare utbildningsaktiviteter planeras under 2021. Håll utkik på hemsidan efter dessa!

Årsmötet kommer att ske via ZOOM och länk skickas via mail efter anmälan. Anmälan till årsmötet görs till marit.e.j.wallander@gmail.com

OBS! Ange i anmälan om du önskar komma på årsmötet eller föreläsningen eller båda två (två olika länkar kommer att skickas ut).

 

12.00 - 12.40 SVOS Årsmöte för verksamhetsåret 2020

12.40-13.00 Frakturkedjor i hela landet – hur når vi dit. Implementering av vårdförlopp Osteoporos och sekundärprevention.
Professor Kristina Åkesson föreläser i egenskap av avgående ordförande.

 

Dagordning årmöte

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Mötets behöriga utlysning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassaförvaltarens rapport (balans och resultaträkning)
 8. Revisorernas rapport
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Ärenden väckta av styrelsen
 11. Ärenden väckta av enskild eller enskilda medlemmar
 12. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år,
  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,
  en internrevisor för en tid av ett år,
  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Fastställande av etiska regler
 15. Övriga frågor

 

Kristina Åkessons föreläsning presenteras med stöd av Amgen AB.