Om Osteoporos

Osteoporos och fragilitetsfrakturer är en våra stora folksjukdomarna. Sjukdomen är gravt underdiagnostiserad och underbehandlad. Livstidsrisken för en vuxen kvinna i Sverige att få en osteoporosfraktur är 50% och för en man 25%. Antalet osteoporosfrakturer årligen överstiger 70 000. Inträffade frakturer årligen ökar och förväntas kontinuerligt öka.

Patienterna behöver identifieras, utredas och riskvärderas avseende ny fraktur samt härefter helhetsbedömas för indikation för läkemedelsbehandling och typ av behandling. Läkemedelsbehandling leder till en upp till 50% riskminskning för patienten att få en ny frakt.
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Svenska Osteoporossällskapet har utarbetade riktlinjer för omhändertagandet av osteoporospatienten. Nedan finns länkar till dessa riktlinjer.

Riktlinjer